Su Borcu Sorgulama
T.C. Kimlik No İle Tahsilat
Sicil Kodu İle Tahsilat
Emlak Beyan Bilgileri
Arsa Rayiç Bilgileri
Evlendirme Akdi
Mezarlık Bilgi Sistemi
Bilgi Edinme Formu
Çıkış

Meclis Kararları

Toplantı Tarihi  : 02 / 07 / 2019

 

Karar Sayısı       : 58

 

 

 

Tosya Belediyesinin Davacı ve Aşağıberçin Köyü nüfusuna kayıtlı Mustafa HATIRLI ve Şenol HATIRLI isimli şahısların Davalı olduğu Tosya Asliye Hukuk Mahkemesinin 2018/328 – 2019/142 Es-Ka sayılı tasarrufun iptali kararı uyarınca, Aşağıberçin Köyünde davalılar adına kayıtlı bulunan taşınmazlar için cebri icra yoluyla satış talep edilip edilmeyeceği ile ilgili Plan-Bütçe Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Tosya Belediyesinin Davacı ve Aşağıberçin Köyü nüfusuna kayıtlı Mustafa HATIRLI ve Şenol HATIRLI isimli şahısların Davalı olduğu Tosya Asliye Hukuk Mahkemesinin 2018/328 – 2019/142 Es-Ka sayılı tasarrufun iptali kararı uyarınca, Belediyemizin alacağından dolayı hüküm fıkrasında belirtilen taşınmazlar yönünden karar tarihinden itibaren bir yıllık süre zarfında satış talep edilmesi gerektiğinden, Plan-Bütçe Komisyonunca Aşağıberçin Köyünde davalılar adına kayıtlı bulunan taşınmazlar yönünden satış talep edildiğinde muhtemel bir satışın ekonomik olmaktan uzak ve tahsilata yönelik kayda değer bir fayda sağlamayacağı değerlendirilip anılan, anılan tasarrufun iptalini konu taşınmazlar yönünden satış talep edilmemesi, takibe mevcut hali ile devam edilmesi yönünde görüş bildirilmiş ise de; idare mahkemesince verilen ve kesinleşen görevsizlik kararı nedeniyle belediyemizce yapılan ödemenin konusuz kalmış olması ve Mustafa HATIRLI’nın bugüne kadar görevli mahkemeye müracaat etmediği gibi müteaddit yasal taleplere rağmen yapılan ödemeyi belediyemize iade etmemiş olması karşısında herhangi bir yasal sorumluluğa mahal verilmemesi adına tasarrufun iptali konu taşınmazların satışının yasal süresince talep edilmesine ve talipli çıkmaması halinde alacağa mahsuben belediyemizce satın alınmasına Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi  : 02 / 07 / 2019

Karar Sayısı       : 59

 

İlçenin Cumhuriyet (Bahçelievler) Mahallesi, Selakırı Mevkiinde (Emektar Sokak) tapunun 410 ada, 65 parseldeki imar planı değişikliğine esas Kastamonu İdare Mahkemesinin 2019/183 Sayılı Kararı ile yürütmenin durdurulması kararı doğrultusunda, imar planında değişiklik yapılması ile ilgili Belediye Meclisinin vermiş olduğu ön izne istinaden, Şehir Plancısı tarafından hazırlanan imar planı tadilat paftalarının onanıp onanmayacağı hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Cumhuriyet (Bahçelievler) Mahallesi, Selakırı Mevkiinde (Emektar Sokak) ilçe uygulama imar planının G32a02a01a paftasında Y= 588500-588700 ve X= 4541000-4541100 koordinatları arasında kalan tapunun G32a02a01a pafta, 410 ada, 65 parsel numarasında kayıtlı Salim DİLEK’e ait A-5/3-2 TAKS:0,30, KAKS:0,60 Mesken Yapı Nizamındaki taşınmazının A-5/3-2 TAKS:0,30, KAKS:0,60 TİCARET+MESKEN Yapı Nizamına dönüştürülmesi ile ilgili Belediye Meclisinin 07.09.2017 tarih ve 119 Sayılı Kararı ile onanmış olan lejant değişikliği T.C. Kastamonu İdare Mahkemesinin 30.05.2018 Gün ve 2017/1715 ESAS No’lu Yürütmeyi Durdurma Kararına Ankara Bölge İdare Mahkemesine itiraz edilmiş, Ankara Bölge İdare Mahkemesince 24.07.2018 Gün ve 2018/272 itiraz sayılı kararı ile itiraz başvurumuz ret edilerek, lejant değişikliği geçersiz hükmünde olmuştur.

410 ada, 65 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz sahibi Salim DİLEK’ in talebi ve Kastamonu İdare Mahkemesinin 2019/183 Esas nolu kararında belirtilen, şahıs talebi doğrultusunda plan değişikliği yapılmayıp, planın bütünlüğünü kapsayacak şekilde 410 Ada içerisindeki parselleri de içerisine alarak A-5/3-2 TAKS:0,30, KAKS:0,60 TİCARET+KONUT (TİCK)  Yapı Nizamına ada bazında imar tadilatının yapılması için 11.06.2019 Gün ve 53 Sayılı Belediye Meclis kararı ile ÖN İZİN verilmiştir. Verilen ön izne istinaden; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi Plan İşlem Numarası 1/1000 (G32a02a01a) (PİN) UİP 3230-83, 1/5000 (G32a02a) NİP 6569-49 olan ve Şehir plancısı Ahmet ERDOĞAN tarafından hazırlanan İmar Planı Tadilat Paftaları ve Açıklama Raporunun 3194 Sayılı İma

Toplantı Tarihi  : 02 / 07 / 2019

Karar Sayısı       : 60

 

 

İlçenin Dilküşah Mahallesi, Kastamonu Caddesinde, tapunun 319 ada, 24 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkulün sahibi İsmail INCIK’ın mevcut imar durumuna göre 2013 yılında parselasyonu yaptırılmış olan taşınmazın, 2016 yılı revize imar planı çalışmalarında kadastro sınırı ile ada kenarı çizgisi çakışmadığından, imar çizgisinin düzeltilmesi ile ilgili talebi doğrultusunda Belediye Meclisinin vermiş olduğu ön izne istinaden, Şehir Plancısı tarafından hazırlanan açıklama raporu ile imar planı tadilat paftalarının onanıp onanmayacağı hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Dilküşah Mahallesi, Kastamonu Caddesinde İlçe imar planının F32d22d1a paftasında Y=588500-588900, X=4543200-4543500 koordinatları arasında tapunun 319 ada, 24 parsel numarasında kayıtlı (3194 Sayılı İmar Kanunun 15.ve 16. Maddesi gereği terk, ifraz, parselasyon sonucu 123-124-125-126-127-128-129-130 parsel olmuştur) taşınmazın mevcut imar durumuna göre 2013 yılında parselasyonu yaptırılmış olan ve 2016 yılı revize imar planı çalışmalarında kadastro sınırı ile ada kenarı çizgisinin çakışmadığı ve bu alanda yapılmış olan parselasyon planına göre imar planının sehven işlenmediği anlaşıldığından, söz konusu parselasyon planına göre plan değişikliğinin yapılarak ilçe imar planına işlettirilmesi için 11.06.2019 Gün ve 54 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile ÖN İZİN verilmiştir.

Verilen ön izne istinaden; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi Plan İşlem Numarası 1/1000 (F32d22d1a - F32d22d1d) (PİN) UİP 3230- 82 olan ve Şehir plancısı Ahmet ERDOĞAN tarafından hazırlanan İmar Planı Tadilat Paftaları ve Açıklama Raporunun 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince ONANMASINA Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi  : 02 / 07 / 2019

 

Karar Sayısı       : 61

 

 

Belediye Düğün Salonu rezervasyon iptallerinde belediyemize ödenen ücretin tamamının iade edilmesi ve son anda yapılan iptaller Belediyemizi mali açıdan zarara uğrattığından, düğün salonu iptalleri ile ilgili kriterlerin yeniden belirlenmesi, ayrıca yeni yıl öncesinde düğün salonu ücretleri belli olmadığından yeni yıl için rezervasyon yaptırmak isteyen vatandaşlar ile problemler yaşandığından, düğün salonu ücretlerinin tespitinin daha önceden yapılarak, yaşanan aksaklıkların ve mağduriyetlerin ortadan kaldırılması hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü müzekkeresi meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Belediye Düğün Salonu rezervasyon iptallerinde belediyemize ödenen ücretin tamamının iade edilmesi ve son anda yapılan iptaller Belediyemizi mali açıdan zarara uğrattığından, düğün salonu iptalleri ile ilgili kriterlerin yeniden belirlenmesi, ayrıca yeni yıl öncesinde düğün salonu ücretleri belli olmadığından yeni yıl için rezervasyon yaptırmak isteyen vatandaşlar ile problemler yaşandığından, düğün salonu ücretlerinin tespitinin daha önceden yapılarak, yaşanan aksaklıkların ve mağduriyetlerin ortadan kaldırılması için;

Meclis Kararı onay tarihinden itibaren, düğün rezervasyonlarında düğün gününe 30 gün kalıncaya kadar olan iptallerde ödemiş olduğu düğün salonu ücretinin tamamının iadesine, düğün gününe 15 gün – 30 gün arası kaldığında düğün salonu ücretinin yarısının iadesine ve düğün gününe 15 günden az zaman kaldığında ise düğün salonu ücretinin irat kaydedilerek, iade edilmemesine,

01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere 2020 Mali Yılı Düğün Salonu Ücreti olarak;

 

 

PINAR TARAFI

ÇAY TARAFI

Gündüz ve Gece Aralığında (1 Günlük)

1.500,00 TL

1.500,00 TL

Sadece Gece Açıldığında (1 Gecelik)

1.250,00 TL

1.250,00 TL

Sadece Gündüz Açıldığında (1 Gün İçerisinde)

1.000,00 TL

1.000,00 TL

Toplantılar İçin (Her Türlü Toplantı ve Konferanslarda)

Toplantılar İçin Gündüz Açıldığında

1.000,00 TL

1.000,00 TL

Toplantılar İçin Gece Açıldığında

1.000,00 TL

1.000,00 TL

 

 Tespit edilmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi  : 02 / 07 / 2019

 

Karar Sayısı       : 62

 

 

 

 

2019 Mali Yılı Ücret Tarife Cetvelinde mezar taşı ücreti 76,00 TL/Takım (KDV Dahil) olup, mezar taşı ücretinin günün koşullarına göre yeniden belirlenmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

2019 Mali Yılı Ücret Tarife Cetvelinde mezar taşı ücreti 76,00 TL/Takım (KDV Dahil) olup, maliyetindeki artışlar nedeniyle mezar taşı ücretinin günün koşullarına göre yeniden belirlenmesi Meclisimizce de uygun görülerek, Meclis Karar tarihinden geçerli olmak üzere Belediyemiz Ücret Tarife Cetvelinin 2. Maddesinin 15. Sütununda yer alan “Mezar Taşı Ücretinin (Takım) 100,00 TL/Takım (KDV Dahil)” olarak tespit edilmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi  : 02 / 07 / 2019

 

Karar Sayısı       : 63

 

 

 

 

İlçenin Cumhuriyet (Karşıyaka) Mahallesinde tapunun 1311 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı mülkiyeti Tosya Belediyesine ait, üzerinde su kuyusunun bulunduğu taşınmazı 30 yıllığına kiralamak isteyen Genç Başak Top. San. Tic. Ltd. Şti.’nin talep dilekçesine istinaden, söz konusu taşınmazın kiraya verilip verilmeyeceği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Cumhuriyet (Karşıyaka) Mahallesinde tapunun 1311 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı mülkiyeti Tosya Belediyesine ait üzerinde su kuyusu bulunan taşınmazı Genç Başak Top. San. Tic. Ltd. Şti. 30 yıllığına kiralamak için talepte bulunmuş ise de; söz konusu taşınmaz ile ilgili Belediyemizin ileride tasarrufta bulunabileceği göz önünde bulundurularak, 1311 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın 5 (beş) yıl süre ile ihale yolu ile kiraya verilmesine, kira muhammen bedelinin tespiti için konunun Kıymet Takdir Komisyonuna havalesine ve komisyon raporu ile birlikte söz konusu yerin kira sözleşmesinin ve şartlarının belirlenerek kiraya verilmesi için Encümene yetki verilmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi  : 02 / 07 / 2019

Karar Sayısı       : 64

 

 

İlçenin Dilküşah Mahallesi, Aşağı Pınar Mevkiinde (A.Raşit Urkaya-Veliağa Sokak) tapunun 354 ada, 13 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkulün sahipleri Şerife AKSU, Ali İhsan AKSU ve Bilal AKSU tarafından bahse konu parselin B-3 Mesken Yapı Nizamından çıkartılarak, B-3 TİCK (Ticaret+Konut) Yapı Nizamına dönüştürülmesi ile ilgili taleplerine istinaden, 354 adada yol boyundaki mülkiyet sahiplerinden alınan muvafakat doğrultusunda, Şehir Plancısı tarafından hazırlanan açıklama raporu ile imar planı tadilat paftalarının onanıp onanmayacağı hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Dilküşah Mahallesi, Aşağıpınar Mevkiinde (A.Raşit Urkaya -Veliağa Sokak) bulunan ve ilçe imar planının F32d21c2c paftasında Y=588000-588100 ve X=4542700-4542800 koordinatları arasında kalan B-3 MESKEN Yapı Nizamındaki tapunun F32d21c2c pafta, 354 ada, 13 parsel numarasındaki taşınmazlarının, B-3 TİCK ( Ticaret + Konut ) Yapı Nizamına dönüştürülmesi ile ilgili Şerife - Ali İhsan ve Bilal AKSU’ nun tadilat talebine istinaden; Belediye Meclisinin 04.09.2018 Gün ve 137 sayılı kararı ile söz konusu tadilatın ada bazında yapılabileceğinden, mevcut yol boyundaki parsellerde zemin katların ticari alan olabilmesi için 354 adada yol boyundaki mülkiyet sahiplerinin tamamından alınan muvafakatnameler ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi Plan İşlem Numarası 1/1000 (F32d21c2c) (PİN) UİP 3230-84, 1/5000 (F32d21c) NİP 6569-50 olan Şehir plancısı HMG KESKİN MİM. MÜH. İNŞ. TAAH. TURZ. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. Şehir Plancısı Gül KESKİN tarafından hazırlanan ve B-3 MESKEN Yapı Nizamındaki, tapunun 322 Ada, 8-9-19-2026-27 ve 354 ada, 13 parsel numarasındaki taşınmazların bulunduğu adada B-3 Mesken Yapı Nizamının ada bazında İmar Tadilatı yapılarak B-3 TİCK ( Ticaret + Konut ) Yapı Nizamına dönüştürülmesi ile ilgili İmar Planı Tadilat Paftaları ve Açıklama Raporunun 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince ONANMASINA Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi  : 02 / 07 / 2019

 

Karar Sayısı       : 65

 

 

 

 

İlçemizde kaçak su kullanırken tespit edilen abone sahipleri ve kiracılara uygulanacak para cezalarının artırılması ile kaçak su tesisatı çeken tesisatçının da tespit edilerek yaptırım ve ceza kriterlerinin tespit edilmesi ile ilgili Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye Meclis Üyesi Mustafa MOLA’nın sözlü önerisi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçemizde kaçak su kullanırken tespit edilen abone sahipleri ve kiracılara uygulanacak para cezalarının artırılması ile kaçak su tesisatı çeken tesisatçının da tespit edilerek yaptırım ve ceza kriterlerinin tespit edilmesi için konunun Plan-Bütçe Komisyonuna havalesine, komisyon raporunun önümüzdeki meclis toplantısında görüşülerek karara bağlanmasına Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

 

 

Telefon : +90 (366) 313 10 09 Faks : +90 (366) 313 21 93 E-Posta : info@tosya.bel.tr Adres : Kargı Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No:18. Tosya./ Kastamonu